Posts Tagged: ментално здравје

Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади

Со проектов сакаме да воспоставиме врсничка школа за зачувување на менталното здравје на децата и младите која ќе се базира на принципите на неформално образование. Работилниците за врсничка едукација ќе се одвиваат на две локации, во просторот на Младинскиот Центар во Битола и во училиштата и факултетите каде понатаму ќе биде и имплементирана до крајните

Read More