Менталното здравје како особено важна тема за младите оди во етер

Преку врсничка едукација за работа со млади и иницирање групи за поддршка за работа со возрасни, овој проект има за цел да воведи докажани методи на работа кога се соочуваме со предизвикувачки прашања и/или теми.

Врсничката едукација игра клучна улога во зајакнувањето на младите и поттикнувањето на развојот на заедницата, мисија што е темелно усогласена со нашата посветеност во ИМКА и младинската работа. Динамичната размена на идеи помеѓу младите не само што негува чувство на сопственост и одговорност кај младите, туку и ги охрабрува активно да се ангажираат со своите врсници. Од формален аспект, овој метод на образование може да биде моќна алатка за градење на лидерски вештини и всадување чувство на граѓанска одговорност. Кога младите учат од своите врсници, тие можат да се поврзат на подлабоко ниво, бидејќи често споделуваат слични животни искуства, предизвици и аспирации.

Што следи: Во неделата што претстои започнуваме со отворен повик за врснички едукатори. Работилниците ќе се засноваат на принципите на неформално образование и ќе се одвиваат во општинскиот Младински Центар во Битола во периодот на првото училишно полугодие. Врсничките едукатори ќе учат и ќе разговараат со нивните врсници за менталното здравје покривајќи теми како што се: анксиозност и депресија, ризично однесување, што значи – насилно однесување/врсничко насилство, самоповредување и злоупотреба на супстанции, градење издржливост и самодоверба кај децата и младите и дигиталното претставување на исти теми поврзани со однесувањето на младите на социјалните мрежи. Проектот предвидува следна фаза во второто училишно полугодие каде што овие врснички едукатори ќе спроведуваат работилници за едукација на своите врсници во нивните училишта и факултети и ќе го споделат стекнатото знаење со крајните корисници/нивните врсници во неформален амбиент.

Вториот аспект е иницирање на моделот на групи за поддршка во нашиот град за создавање инклузивна и поддржувачка заедница во Битола како пристап кој обезбедил бројни придобивки во многу земји во светот. Групите за поддршка играат клучна улога во понудата на решенија за поединци кои се соочуваат со различни предизвици. За лицата кои се соочуваат со попречености и животни потешкотии групите за поддршка поттикнуваат чувство на припадност и го намалуваат чувството на изолација и обезбедуваат витален извор на емоционална и практична помош. Тие нудат безбедно и разбирливо опкружување каде што членовите можат отворено да разговараат за нивните предизвици, да споделуваат искуства и да разменуваат стратегии за справување. Овие средби обезбедуваат безбеден простор за поединците да ги споделат своите борби, аспирации и лични приказни за да ги поттикнат учесниците да се соочат директно со предизвиците и да изградат силна мрежа за поддршка која трае цел живот. Освен тоа, групите за поддршка на лицата со попреченост служат како платформа за застапување и подигање на свеста. Овие собири го засилуваат гласот на оние кои често се соочуваат со општествени бариери и дискриминација.

Што следи: Во следниов период ќе се формираат две групи за поддршка, една за проблемите со кои се соочуваат еднородителските семејства и друга за семејствата на лицата со попреченост кои имаат дете или младо лице во образование. Конкретно, овие две ранливи категории на граѓани се изложени на поголем ризик од нарушувања на менталното здравје и трпат поголем притисок од нивните врсници и сограѓани поради недоволната свест за проблемите со кои се соочуваат (намален социјален статус поради сиромаштија, стигматизација и избегнување, недоволна свест). Поради тој зголемен социјален притисок (кој редовно наоѓа поддршка во стереотипите и предрасудите на локалната заедница) и дискриминаторското однесување (не само меѓу врсниците, туку и помеѓу повозрасните, во службите и сл.), веројатноста за проблеми со кои се соочуваат се зголемува. Овие групи ќе поттикнат вклучување на родителите (од засегнатите две категории деца) за да ги споделат своите искуства меѓусебно и со врсничките едукатори и стручните служби од училиштата. Дополнително, ќе бидат поканети родители на врснички едукатори и образовани асистенти, како и други родители кои ќе се запознаат со нашиот проект преку Советите на родители во училиштата и ќе бидат поканети да присуствуваат на овие групи. За да го спроведеме ова, соработувавме со Порака Нова и Амос кои имаат искуство во овие ефективни пристапи во работата. Овие групи ќе се состануваат во просториите на Порака Нова.

Дополнителна додадена вредност на влијанието од групите за поддршка како во однос на проектот, така и за Битола ќе биде поврзувањето на работата на овие групи со некои од услугите кои веќе се нудат на ниво на општина Битола за спречување на социјални проблеми – оние на семејствата со еден и еден родител, како и оние кои се поврзани со семејствата на лицата со попреченост. Дополнително, нашиот проект цели и да ги повикаме граѓанските организации да земат поголемо учество и во иднина, преку Младинскиот центар, што ќе им овозможи на едукаторите од овој тип да се вмрежуваат и да соработуваат заедно, бидејќи тоа ќе ја зајакне нивната работа и поддршка во јавноста.

Проектот „Врсничка школа за ментално здравје на деца и млади“ на Младинска асоцијација ИМКА Битола се спроведува во рамките на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2 Reload2, која е финансирана од Европската Унија (ЕУ), а ја имплементира Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП). Проектот е кофинансиран од Општина Битола. Проектот е спроведуван од ИМКА во соработка со Порака Нова и Центар за човекови права Амос.

Прочитајте подолу за да дознаете повеќе за овој проект