Обука за консултанти во рамките на проектот „Мерење влијание: со, за и од младински организации“

Обуката се одржа од 20 до 24 септември 2023 во живописното опкружување на Лувен-ла-Нев, Белгија, а 28 лидери од 25 различни земји беа опремени со вештини за истражување, неопходни меки вештини за организирање и водење на истражување, како и општи консултантски вештини.

На учесниците им беше даден преглед на различни алатки за собирање податоци, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на анкети и фокус групи; ги научи основите на стратегијата за земање примероци и ги научија основите на алатките за анализа на податоци.

Покрај тоа, обуката им овозможи на учесниците ефикасни комуникациски вештини (активно слушање, повратни информации, бариери во комуникацијата, влијанието на претпоставките итн.), познавање на клучните рамки за личен развој (DISC рамка, систематско размислување, рамка за логички нивоа. итн.), развиени вештини за тимска работа и лидерство (коучинг, кризен менаџмент, решавање проблеми, јавно говорење), запознавање со основните принципи на управување со промени, стратешки пристап, динамиката на организациската култура и разбирање на социјалното влијание – сеопфатна наставна програма дизајнирана за добро оформени консултанти.

Целокупниот проект има за цел да ги зајакне врските помеѓу политиките, истражувањето и практиката во областа на младите преку подобрување на нивото на докази за влијанието на младинските организации преку робусна и призната методологија за истражување. Амбицијата на проектот е да придонесе за имплементација на Стратегијата на ЕУ за млади преку зголемување на нивото на докази во однос на општественото влијание и резултатите од учењето на активностите за зајакнување на младите обезбедени од младинските организации. Оваа заедничка иницијатива обедини конзорциум од истакнати партнери, вклучувајќи ги Scouterna, Les Scouts, Junák – český skaut, Сојузот на извидници на Македонија, Извидниците од Ирска, ИМКА Европа, ИМКА Холандија и Универзитетот Мејнут.