Posts Tagged: дискриминација

Врсничка едукација за ученици од основни и средни училишта

Активностите во проектот “Стоп за дискриминација на лицата со попреченост” во мај и јуни влегоа во следна фаза со примена на стекнатото знаење и спроведување на врснички едукации во вклучените основни и средни училишта во Битола. Обучените врснички едукатори ги одржаа сите испланирани презентации за нивните врсници во училишта каде учат. Анастасија ја одржа својата

Read More

Работилници за врснички едукатори и образовни асистенти – Проект: стоп за дискриминација

За време на нашите досегашни активности се одржаа четири работилници за ученици, една за образованите асистенти во училиштата кои се вклучени и една за стручните психолошко – педагошки служби. На четирите работилници учествуваа 12 ученици кои беа спремани да ја преземат улогата на врснички едукатори на темата недискриминација на лица со попреченост. Темите кои ги

Read More

Стоп за дискриминацијата на лицата со попреченост

Во партнерство со Порака Нова започнавме 7-месечна кампања (од февруари до август 2023 година) против дискриминацијата на лицата со попреченост. Овој проект е фокусиран на подигање на свеста за оваа дискриминација (постоење, препознавање и спречување од дискриминација) во училиштата меѓу учениците и стручните служби на училиштата, како и за промовирање на законските процедури во случај на пријавување

Read More