ДАЛИ ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ И БИЗНИС СЕКТОРОТ ГО ЗБОРУВААТ ИСТИОТ ЈАЗИК?