Monthly Archives: January 2016


УЧИЛИШНИОТ АКТИВИЗАМ – МОЖНОСТ ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА ВО ПРАКСА Почетокот на школската година е во голем број училишта е резервиран за обнова на ученичките структури и давање можност на најмотивираните ученици да се активираат во младинските организации во училиштата. Дали и во кој обем тие ќе ги искористат […]

Имплементирање на детските права