Активности


Кампови

Младинскиот лидерски проект (ИМЛП) и Девојките го водат светот (ГЛОУ) се нашите репрезентативни кампови на кои сме целосно посветени. Мисијата на ИМКА и на овие кампови е оспособување на младите луѓе и развивање на вродениот потенцијал кој тие го поседуваат преку обезбедување на вештини и знаења неопходни за да станат активни лидери во нивните средини. Ова се прави преку искуствено образование кое промовира разноликост, гради академски и социјални вештини кај младите.

Програмата се темели на спој на неформалното образование и едукација на отворено. Уште од самите почетоци се вклучивме во повеќе кампови и настани поврзани со кампови со цел градење на капацитет за организација на камперски активности на локално и национално ниво. Во оваа област соработуваме со World YMCA и YMCA Europe како дел од неколку меѓународни програмски групи како што се: Програмската група за кампови, Волонтери за Европа, ИМКА спорт како и неформалните мрежи Меѓународна синерџи група и Мрежа за  образование на отворено.

ПРИФАТИ ГО ПРЕДИЗВИКОТ И ИЗГРАДИ ГО СВОЈОТ ЛИДЕРСКИ СТАВ!

Волонтерски сервис

Волонтирањето е најдобриот начин за стекнување искуство, учење нови вештини, градење на CV, професионален и личен развој, патување, притоа помагајќи во средината каде живееме. ИМКА Битола ги охрабрува младите да се приклучат и да волонтираат во нашите активности, да бидат дел од GLOW & YMLP клубовите, помагање во волонтерските акции или други активности организирани од клубовите.

Влијанието на камповите се поттикнува преку лидерските GLOW и YMLP клубови кои се предводени од млади и се сместени во различни заедници низ целата земја. Тие обезбедуваат можност за дејствување каде што GLOW и YMLP алумни камперите можат да го споделат она што го научиле во кампот со нивната заедница преку месечните активности насочени кон лидерство и служење во нивните заедници. 

АКТИВИРАЈ СЕ И ПРЕЗЕМИ ЈА ИДНИНАТА ВО ТВОИ РАЦЕ!

Интернационални можности

Обуката е процес на учење. Таа вклучува примена на стекнати знаења со цел да се подобрат квалитетите на младите луѓе, додека развојот не го вклучува само процесот на развој, туку исто така, им помага на младите во градењето на нивните личности во исто време, како и подобрување на нивниот напредок кон актуелизирање на нивните целосни потенцијали. Преку разни видови на обуки за личен и професионален развој во земјава и странство им овозможуваме на младите да се стекнат со потребни знаења и вештини и да се развиваат како личности со цел да можат подобро да одговорат на предизвиците со кои се соочуваат.

Поголемиот број од нив се во рамките на програмата ЕРАЗМУС+, а поголемиот дел од трошоците се покриени. За повеќе информации околу расположливите тренинзи проверете го Календарот на обуки. ИМКА нуди и можност за интернационален волонтерски сервис со покриени трошоци! Програмата Европски Солидарен Корпус (поранешниот Европски Волонтерски Сервис) нуди можност да волонтирате на проект во непрофитна организација и со тоа да стекнете незаборавно интернационално искуство.

НАПУШТИ ЈА ДНЕВНАТА МОНОТОНИЈА И ИСКОРИСТИ ГИ МОЖНОСТИТЕ!

Општествен развој

Граѓанското општество со вклученост и активен придонес на сите чинители во јавните политики и процеси е од клучно значење за развојот на локалните заедници во кои живееме и општеството во целина.

Во таа насока ние како организација се вклучуваме во и даваме наш придонес во следниве полиња: препознавање, развој на младинската работа и релевантните младински политики и стратегии, реализирање на младински програми со училиштата преку поттикнување на младинско учество во донесувањето на одлуки, промоција на добротворството/филантропијата преку поттикнување на волонтерството и корпоративната и социјална одговорност помеѓу компаниите и граѓаните.

Во тој процес ние покрај со погореспоменатите мрежи, ние соработуваме и со други чинители во општеството како што се: Коалиција на младински организации СЕГА, Сојуз за младинска работаМрежа за финансиска одржливост на ГО, основни и средни училишта, општини, компании, државни и локални институции.

ПРИДОНЕСУВАМЕ ЗА ИЗГРАДБА НА СИЛНА ЗАЕДНИЦА!